Algemene Voorwaarden Structurista Organizing

Download de Algemene Voorwaarden hier.

 

Artikel 1. Definities en begrippen

 1. Structurista Professional Organizing (verder: Structurista) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer 68778430 en levert diensten op het gebied van consultancy, trainingen, workshops en cursussen.
 2. Klant: de persoon of personen aan wie Structurista haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn.
 3. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Structurista heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Structurista zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Structurista.
 4. Derden: in voorkomende gevallen kan Structurista haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Structurista kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
 5. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Structurista.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. Structurista heeft het recht deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 3. Opdrachtverlening

 1. Offertes van Structurista zijn altijd gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is er dan ook voor verantwoordelijk om alle relevante informatie te verstrekken die nodig is voor het maken van een passende offerte/aanbod en voor de uitvoering van de opdracht. Als de aan Structurista verstrekte informatie niet juist of onvolledig blijkt te zijn dan heeft Structurista het recht om de opdrachtsom en/of de inhoud van de te leveren diensten eenzijdig tussentijds aan te passen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Structurista niet tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
 3. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van de door Structurista uitgebrachte overeenkomst, danwel door het schriftelijk en/of per e-mail akkoord gaan met de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte ook de opdrachtbevestiging.
 4. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Structurista uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Structurista, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Structurista een aanvang is gemaakt.

 

 Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

 1. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Structurista de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

Artikel 5. Inspanningsverplichting

 1. Structurista zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting wat wil zeggen dat Structurista niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever/klant/cliënt gestelde doel.

 

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Structurista hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Structurista is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan heeft Structurista het recht de aanbieding in te trekken binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever moet schriftelijk en/of digitaal gebeuren, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Structurista nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Structurista daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Structurista op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting.
 2. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Structurista.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Structurista overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom verschuldigd zoals vermeld is in de offerte en/of opdrachtbevestiging.
 4. Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf gekregen toestemming van Structurista. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

 1. Op de website en/of in de offerte van Structurista staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Structurista voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
 2. De prijzen op de website en in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium van Structurista en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Structurista door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Structurista kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. De factuur dient in ieder geval te zijn voldaan vóór de eerste werkafspraak/sessie plaatsvindt.
 1. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Structurista over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Structurista worden opgeschort, dit zonder dat Structurista dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Structurista in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 2. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Structurista of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Structurista te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 3. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Structurista gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 4. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Structurista plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Structurista gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.
 5. Bij betaling in delen, wordt er per deel €15,- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien de opdracht, om redenen die niet aan Structurista toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven. In het geval van afname van een pakket is het aantal uur dat afgenomen wordt vooraf bekend.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals organizing-uren en/of lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan vanwege andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Structurista desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief een vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
 3. Structurista mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als er sprake is van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Structurista houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Structurista is nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade die aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Structurista geleverde zaken en/of diensten.
 2. Daarnaast is Structurista nooit aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Structurista rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom en auteursrecht

 1. Lesmaterialen, werkbladen, stappenplannen etc. die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Structurista voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Structurista. Datzelfde geldt ook voor eventueel door Structurista uit te brengen documenten. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze documenten te gebruiken voor eigen gebruik (of binnen de eigen organisatie). Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Structurista. Op alle door Structurista ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Structurista is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Structurista houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

 1. Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

Scroll Up