Privacy Verklaring Structurista Professional Organizing

Dit is in het kort wat Structurista met jouw gegevens doet:

 • Structurista respecteert jouw privacy en zorgt er voor dat alle door jou ingevulde informatie via een beveiligde verbinding verzonden wordt zodat niemand er zomaar bij kan.
 • Structurista vraagt nooit meer informatie dan strikt nodig is om:
  • jouw vraag vanuit het contactformulier te kunnen beantwoorden;
  • telefonisch/via e-mail contact op te nemen voor het beantwoorden van een vraag of het maken van een afspraak;
  • de organizing diensten goed uit te kunnen voeren;
  • je een factuur voor de geleverde diensten te kunnen sturen;
  • je het e-book en de informatiemails te kunnen sturen als je je hier voor aangemeld hebt.
   Dit houdt in dat jouw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en eventueel telefoonnummer alleen gebruikt worden voor het leveren van organizing diensten en informatievoorziening en nergens anders voor.

Je gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden doorgespeeld aan derde partijen en je zult nooit ongevraagd informatie over andere bedrijven of diensten dan die van Structurista ontvangen.

Structurista, gevestigd aan Noordereiland 12 3891GD Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.structurista.nl

06 44878537

hello@structurista.nl

Persoonsgegevens die Structurista verwerkt

Structurista verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Structurista en/of omdat je deze gegevens zelf aan Structurista verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Structurista verwerkt:

Als je contact opneemt met Structurista via het contactformulier voor informatie of het maken van een (kennismakings)afspraak:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer – niet verplicht; alleen als jij (terug)gebeld wilt worden
 • e-mailadres.

Als je klant bent van Structurista:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (ik vraag je hier niet naar maar als je mij betaald, heb ik via mijn bank jouw bankgegevens).

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief (inspiratiemails) en/of een e-book hebt aangevraagd:

 • voornaam
 • achternaam is optioneel
 • e- mailadres.

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt nadrukkelijk actieve toestemming gevraagd; je ontvangt een e-mail met daarin een bevestigingslink. Als je je hiermee definitief aanmeld, worden jouw e-mailadres en je naam opgeslagen in Mailchimp.

Je kan je bij iedere ontvangen mail afmelden door de afmeldlink die onderaan alle mail staan, zonder opgaaf van reden. Je ontvangt dan een bevestiging van jouw afmelding en jouw gegevens worden uit Mailchimp verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Structurista verwerkt

Structurista verwerkt geen ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Structurista zal je nooit vragen om je BSN-nummer en Structurista verwerkt geen gegevens met betrekking tot godsdienst of levensovertuiging, gezondheid of seksualiteit.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@structurista.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Structurista persoonsgegevens verwerkt

Structurista verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen en/of e-mailen voor het maken/verzetten van afspraken of het mededelen van belangrijke zaken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de organizing diensten;
 • om organizing diensten bij je te leveren (thuis/kantoor of op een andere locatie die jij doorgeeft);
 • het sturen van een factuur via e-mail
 • het sturen van het e-book en inspiratiemails.

Structurista verwerkt ook persoonsgegevens als dat wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Structurista neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Structurista) tussen zit.

Structurista gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress: hier draait de website op.
 • Microsoft Outlook 365; e-mailprogramma
 • Mailchimp: programma dat het e-book en de inspiratiemails verstuurd.

 

Hoe lang Structurista persoonsgegevens bewaart

Structurista bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens zoals naam en adres à 10 jaar à verplicht i.v.m. Belastingdienst;
 • e-mailadres à om klanten op de hoogte te kunnen houden van de diensten en wijzigingen hierin d.m.v de inspiratiemails. Hier kan je je op ieder moment voor uitschrijven.
 • telefoonnummer à zolang de organizing diensten en de nazorg lopen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Structurista verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de boekhouder en de Belastingdienst.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Structurista is niet verantwoordelijk voor de verwerking bij deze bedrijven.

Structurista maakt gebruik van deze leveranciers: Mailchimp, WordPress, Google Analytics en boekhoudkantoor KVS Administraties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Structurista gebruikt

De website van Structurista gebruikt functionele, analytische en tracking cookies:

 • Functionele cookies; cookies die communicatie mogelijk maken of noodzakelijk zijn voor het leveren van een dienst.
 • User input cookies; cookies die handelingen van de gebruiker op de website bijhouden.
 • Multi media player sessie cookies; cookies voor een media player worden gebruikt om technische data op te slaan en die het luisteren van audio of video mogelijk maken (het filmpje van de NBPO via Youtube).
 • Social Plug-in tracking cookies;  cookies die social media modules mogelijk maken, bijvoorbeeld de social media button van Facebook (dit zijn geen functionele cookies).
 • Analytische cookies; via Google Analystics.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Structurista en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@structurista.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Structurista wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Structurista persoonsgegevens beveiligt

Structurista neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@structurista.nl.